Teamutveckling

Effektiva team är produktiva, motiverade och tar gemensamt ansvar för att uppnå organisationens mål. Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur de presterar.

GoalCon hjälper organisationer och ledare att skapa effektiva ledningsgrupper, team och arbetslag. I grupper där medlemmar känner tillit till varandra, har gemensamma mål och arbetar effektivt kan man nyttja varandras kompetenser med fokus på resultat och bra samverkan, kommunikation och gemensamt lärande. Ledarskapet påverkar grupper och bör anpassas efter gruppen situation och behov. Vi arbetar med forskningsbaserade verktyg, som Susan Wheelan grupputveckling, FIRO och TeamPro.

En teamutvecklingsprocess börjar med en nulägesanalys, som följs av teamutvecklingsinsatser, workshop och handledning och avslutas med en utvärdering av resultatet.

Vinster med teamutvecklingsinsatser:

  • effektivt gruppsamarbete
  •  ökat engagemang för att uppnå mål gemensamt
  • ökade teamprestationer och produktivitet
  • bättre kommunikation
  • kan hitta lösningar, hantera konflikter och ge varandra feedback
  • gruppen lär sig att hantera förändringar
  • gruppens medlemmar utvecklas
  • ökad arbetsglädje